نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد ۹۷

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد ۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد آبان ۹۸ ( اصفهان )

اخرین نوشته ها

5 راه برای هوشمند کردن هتل
ظهور اینترنت اشیا و ادغام با خانه هوشمند